Erfaringer med KidSmart i Odense Kommune

SMTTE

Smtte-modellen
Smtte-modellen understøtter den didaktiske tænkning i det pædagogiske arbejde og er en dynamisk model, hvor de fem punkter ikke skal følge en bestemt rækkefølge.
Ved valg af udviklingsområde kan det såvel være evalueringen af tidligere mål, tiltag eller tegn i den nuværende praksis, der er katalysator for valg af det kommende udviklingsområde.

Sammenhæng
Under dette punkt beskrives, hvad der er udgangspunktet for det valgte udviklingsområde og evt. hvilke forudsætninger og rammer, der er for arbejdet. Der gives en kort status på, hvordan den nuværende praksis ser ud eller andet som har motiveret til valg af udviklingsområde.

Mål
Mål er retningsgivende for, hvordan det pædagogiske arbejde skal skabe læringsmiljøer for alle børn. Der skal tages udgangspunkt i børns potentialer og forskelligheder. Børnene skal ikke lære det samme, men alle skal udfordres til at lære nyt.
Mål skal sikre, at det pædagogiske personale løbende kan vurdere og genoverveje om den tilrettelagte pædagogiske praksis fører til den ønskede læring blandt børnene.
Mål giver også det pædagogiske personale et fagligt udgangspunkt for at prioritere mellem opgaverne i dagligdagens pædagogiske praksis

Tiltag
Under tiltag beskrives hvilke metoder og aktiviteter der iværksættes for at nå de beskrevne mål.

Tegn
Tegn på læring er de synlige udtryk for læring, som forventes at kunne ses blandt børnene som resultat af den planlagte pædagogiske praksis. Tegn på læring gør målene konkrete.
Med baggrund i det formulerede mål, metodeovervejelser og planlagt pædagogisk praksis formuleres de ønskede tegn.
Tegn er udtryk for, hvad der undervejs i forløbet skal kunne ses, høres og mærkes som resultat af, at børnene har profiteret af de læringsmiljøer, det pædagogiske personale har skabt.
Tegn på læring giver retning for dokumentationsarbejdet.

Evaluering
Evaluering er en systematisk vurdering af, om de anvendte metoder og aktiviteter har bidraget til at indfri de opstillede mål. Gennem evaluering skabes den ønskede viden om børnenes læring, og hvordan pædagogiske praksis medvirker til denne læring. Evalueringen af de enkelte temaer planlægges løbende henover året.
Det er en god ide at udarbejde en plan for, hvem der har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.
Samtidig aftales, hvem der har ansvaret for at indsamle dokumentationsmaterialet.

Evalueringsprocessen inddeles i tre faser:

  1. Ved udarbejdelsen af SMTTE formuleres evalueringsspørgsmål på baggrund af mål, metodeovervejelser, planlagt pædagogisk praksis og de forventede tegn på læring.  
     
  2. Undervejs i processen indsamles dokumentationsmateriale. Det vurderes løbende om de forventede tegn på læring ses. Gør de ikke det, justeres SMTTEn.
     
  3. Ved processens afslutning besvares evalueringsspørgsmålene ved hjælp af dokumentationsmaterialet. Evalueringsspørgsmål skaber fokus og præciserer hvilke tegn på læring, der skal undersøges og dermed også hvilken dokumentation, der er brug for. Opgaven, under dette punkt, er, at overveje hvilke læringsprocesser børnene skal indgå i, således at de ønskede tegn bliver virkelighed.

Valid XHTML 1.0 Transitional